Støttende og omsorgsfulle miljøer
 
 • Gode oppvekstvilkår for alle barn – Tilby støtte og tjenester for alle barn som systematisk sikter mot å forbedre barnas levekår. En god start for alle barner en av de beste måtene å redusere ulikheter i helse
   
 •  Sunn aldring – Helhetlig handlingsplan for eldres helse og trivsel, deltakelse, mestring/empowerment, uavhengighet, støttende og trygge sosiale og fysiske miljøer, tilgjengelighet til service og tjenester for alle
   
 •  Innvandrere og sosial inkludering – Systematisk å ha helse og sosiale behov hos innvandrere på dagsorden for å fremme integrasjon, toleranse og kulturell forståel
   
 • Aktive innbyggere – Tilby en effektiv infrastruktur for medvirkning og empowerment gjennom bruk av teknikker som fremmer handling og nettverksbygging
   
 • Helse og sosiale tjenester – Utvikle helse og sosiale tjenester som er tilpasset den enkeltes behov, har høy kvalitet og som er tilgjengelig for alle. Tilbudene skal være basert på reelle behov i befolkningen, spesielt for sårbare grupper
   
 • Sunnhetskompetanse – Utvikle og implementere programmer som øker sunnhetskompetansen i befolkningen. Sunnhetskompetanse betyr den enkelte innbygger sin evne til å fange opp og forstå grunnleggende informasjon som har betydning for å gjøre valg som fremmer egen helse og trivsel.
Design: Destino • Publiseringsløsning: DestiNet
Copyright Sandnes Kommune. 2010 © Alle rettigheter.