Demokratiprosjektet


Øve demokrati, grunnleggende regler, prosedyrer, måter å tenke på.
Elever i grunnskolen, ungdomsrådet. Samarbeide med Kroatia og Bosnia Herzegovina for å utvikle modeller for skole og ungdomsdemokrati.Sørge for at tilgjengelig kunnskap om barn og unges ønsker og behov legges til grunn for prioriteringer og tiltak, både i Norge og andre land.
 Hele kommunen har et ansvar for å ivareta barn og unges rettigheter og behov (Kommuneplanen 2007 – 2020)Hvert år velges tema for BUBS, det utarbeides hefte til alle elever i grunnskolen som arbeidsgrunnlag for å diskutere problemstillinger. Fordeling av Sandnes kommunes 60000 fond. Fordeling av nkr. 100000 til mange små og et større tiltak. Alle BUBS representanter har anledning til å stille spørsmål til ordfører.Fritid har ansvar for organisering/og gjennomføring av BUBS. En arbeidsgruppe med representanter fra ulike enheter deltar i dette arbeidet. Sunn By har ansvar for demokratiprosjektet og samarbeidet med Kroatia. Stiftelsen Sandnes Dubrovnik og Sunn By samarbeider ift. Bosnia Herzegovina.Forarbeid på den enkelte skole. Gjennomføring av barn og unges bystyre i november. Gjennomføring av strakstiltak på hver skole i løpet av våren. Representanter for ungdomsrådet besøker Labin i Kroatia. Representanter fra Bosnia Herzegovina besøker Barn og Unges Bystyre.Alle forslag til tiltak som elevene foreslår blir gjennomgått og økonomisk beregnet i de enkelte avdelinger. BUBS fordeler kr.100.000 i strakstiltak som blir gjennomført innen skoleåret. Protokoll blir sendt til alle avdelinger for oppfølging. I Kroatia er det innført obligatorisk ordning med elevråd i videregående skoler etter norsk modell, og mange byer har startet ungdommens bystyre etter modell av BUBS. I Bosnia Herzegovina har 4 kommuner etablert Ungdommens bystyre, mens 5 nye står for tur i 2010.www.sandnes.kommune.noFor BUBS: Fritidssjef Tone Strømnø,
Sandnes kommune,
tlf. 51 33 66 00, 51 97 56 63
tone.stromo@sandnes.kommune.no

For Demokratiprosjektet:
Rådgiver Sunn By Bjarte Bjørnsen
Tlf:  51 33 50 90 / 959 895 73
bjarte.bjornsen@sandnes.kommune.no
Design: Destino • Publiseringsløsning: DestiNet
Copyright Sandnes Kommune. 2010 © Alle rettigheter.