Sunt bymiljø og god bydesign
 • Sunn byplanlegging – Integrere helseforhold i by- og samfunnsplanleggingen, blant annet i kommuneplaner, masterplaner og reguleringsplaner. Sikre nødvendig kapasitet og administrativ og politisk forpliktelse i forhold til sunn byplanlegging
   
 • Boligpolitikk – Gjennom planlegging og god bydesign forbedre tilgjengeligheten til transportsystemer, bedre boliger for alle, helsefremmende rehabiliteringsprogrammer, og god tilgjengelighet til åpne plasser og grønne områder for rekreasjon og fysisk aktivitet
   
 • Sunn transport – Fremme tilgjengelighet for alle, inkludert svært unge innbyggere og folk med begrenset mobilitet slik at de kan nå sine reisemål uten bruk av privatbil
   
 •  Klimaendringer og sivilt beredskap – Takling av helsekonsekvenser som følge av klimaendringer og være åpen og forberedt på globale endringer som endringer i økonomiske forhold, klimaflyktninger, og ha beredskap i forhold til mulige nødsituasjoner som kan true helse og miljø
   
 • Sikkerhet og trygghet – Sikre at planlegging og utforming av byområder og nærmiljøer tillater sosialt samvirke, trygghetsfølelse og sikrer god mobilitet for alle, spesielt for barn og unge
   
 • Støy og forurensning – Fremme strategier og tiltak som kan beskytte folk, spesielt barn, fra å bli utsatt for helseskadelig påvirkning fra gift eller forurensning, inkludert innendørs og utendørs luftforurensning, støy eller tobakksrøyk på arbeidsplasser eller i offentlige rom
   
 • Sunn bydesign – Skape sosialt støttende miljøer og fysiske miljøer som fremmer gange og sykling. Benytte byens særegne og sammensatte kulturelle fortrinn i byutforming slik at alle innbyggernes forventninger til trygghet, tilgjengelighet, komfort og muligheter for aktiv livsstil blir ivaretatt
   
 • Kreativitet g livsutfoldelse – Fremme policy og kulturelle aktiviteter som fremmer kreativitet og blomstrende lokalsamfunn ved å utvikle human kapital, forbedre sosialt samhold og ved å aktivere sosial utvikling og endring.
Design: Destino • Publiseringsløsning: DestiNet
Copyright Sandnes Kommune. 2010 © Alle rettigheter.