Barnetråkk


Sikre barn og unges lekeareal
Å gi barn og unge selv anledning til å delta aktivt i planleggingen av kommunens arealdisponering.
Å gi bedre faglig beslutningsgrunnlag for kommunens fremtidige arealdisponering og oppfølging av Rikspolitiske retningslinjer for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen.
Synliggjøre barn og unges interesser i arealplanleggingen og avdekke eventuelle konflikter i forhold til andre interesser.
Å sikre varierte og tilstrekkelige uteområder i barn og unges lokale miljø.Sandnes kommune har gjennomført et systematisk arbeid for å styrke barn og unges interesser i den kommunale planleggingen. Årsskiftet 1998/99 fikk Sandnes kommune invitasjon fra Barne- og familiedepartementet til å delta som en av 10 kommuner i utviklingsprogram for styrking av oppvekstmiljøet. Barnetråkkprosjektet startet oktober 1999 og ble ferdig 2001. Barnetråkk er en viktig del av Lokal Agenda 21 i Sandnes. Barnetråkk er nedfelt i kommuneplanen.Registrering av barns lekeområder, snarveier m.m. Deltakere:
Barn i alderen 10 – 12 år. Lærere ved kommunens barneskoler
Ansatte ved de offentlige og private barnehagene i kommunenProsjektet var et samarbeid mellom avd. for kultur, avd. for opplæring, avd. for park og utemiljø og avd. for byplan. En egen prosjektleder stod for gjennomføringen av Barnetråkk-registreringen.Registrering av lekeområder, snarveier m.m. ble gjennomført i barnehagene fra januar til mars 2000, i prøveskoler fra januar til mai. Øvrige skoler fra august til oktober 2000. Registreringene er lagt inn på digitale kart
Barnetråkk er innarbeidet i kommunens sjekkliste for helse og miljøkonsekvenser i utbygging og reguleringsplaner. Barnetråkk er fast tema i saksfremstilling for det politiske utvalget i plansaker.Det er registrert 1265 lekeområder, 525 snarveier, 128 referanseområder for skolene og 184 referanseområder for barnehagene. Registreringene er lagt inn i kommunens kartverk. Barnetråkk skal videreutvikles og brukes i planarbeidet. Jf ny kommuneplan 2007 - 2020www.sandnes.kommune.no 
Kommuneplan og miljøplan
Rapport om barnetråkkprosjektet i Sandnes kommune
Folder om barnetråkk på engelsk og norskTerje Pedersen  Terje.pedersen@sandnes.kommune.no
Design: Destino • Publiseringsløsning: DestiNet
Copyright Sandnes Kommune. 2010 © Alle rettigheter.