hovedbilde slt
Bakgrunn for SLT -arbeidet


SLT er en samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet. SLT sikrer at de ressursene som allerede finnes hos kommunen og politiet, blir mer samkjørt og målrettet.  

Hva er de største utfordringene for unge mennesker i din kommune?
Hvem av dem er spesielt utsatt for å havne i enda større vanskeligheter?
Hvordan kan disse få best mulig hjelp til å mestre livet sitt og unngå rus og kriminalitet?
 
Barn og unge som målgruppe.
SLT-modellen sørger for et samarbeid mellom politi og kommune innen området rus- og kriminalitetsforebygging. SLT er i hovedsak rettet mot barn og unge og deres foreldre og foresatte.Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper.
SLT-modellen er utviklet av Det kriminalitetsforebyggende råd for å hjelpe norske kommuner til å bruke kreftene sine mest mulig effektivt i møte med disse utfordringene.

Se SLT oppveksthefte for mer informasjon.


 SLT-modellen ble introdusert i Norge av KRÅD tidlig på 1990-tallet, basert på den danske SSP-modellen. SLT ble vitenskapelig evaluert første gang i 1995 (NIBR), senest av Myrer, Strype, Egge og Gundhus (Politihøgskolen 2008) og er i tillegg grundig utprøvd av rundt 200 norske kommuner.

Det er vel kjent at kriminalitet koster samfunnet enorme summer, både økonomisk og menneskelig. Et effektivt forebyggingsarbeid er en investering som på sikt får betydelig avkastning i form av sunnere, tryggere og mer levende lokalsamfunn. Likevel ser vi ofte at forebyggingsarbeidet ikke får de ressursene det burde hatt. Da er det enda viktigere at ressursene som faktisk finnes, utnyttes best mulig. Det er dette SLT-modellens handler om.
SLT-modellen er utviklet for å koordinere kunnskap, kompetanse og ressurser mellom politiet og de kommunale enhetene som tar kriminalitetsforebyggende hensyn. Den inkluderer også to andre viktig deler av lokalsamfunnet: næringslivet og de frivillige organisasjonene.
Når alle disse sektorene møtes regelmessig for å utveksle kunnskap og erfaringer, bli kjent med hverandres arbeidsmåter og kulturer og gjerne samordne tiltak og oppgaver, blir det enklere å drive målrettet forebygging på en mer effektiv måte. Når signaler fanges opp og spres raskere, kan tiltak settes inn tidligere og mer presist – mens faren for dobbeltarbeid og overlapping reduseres.
Dette er nøkkelen i SLT-modellen. Dette er også i tråd med de stadig tydeligere kravene til kunnskapsstyrte beslutninger, både i politiet og hos andre tjenester.

 
SLT-koordinatoren skal sørge for kontinuerlig informasjonsflyt mellom nivåene. I rollen som koordinator ligger ansvar for møtereferater, klare bestillinger og uttalte forventninger slik at det blir en sammenheng i arbeidet. Det anbefales én årlig samling for deltakere på alle tre nivåene

1. SLT - arbeidet er forankret gjennom en styringsgruppesom i Sandnes er Politirådet/Styret SLT som består av toppledere fra kommune og politi. Ordfører, Politistasjonssjef utgjør Politirådet og sammen med to kommunalsjefer fra Oppvekst utgjør de Styret for SLT. SLT- koordinator møter fast i denne gruppen som sekretær. Styringsgruppen har ansvar for forebygging av rus og kriminalitet blant barn og unge.. Gruppen møtes vanligvis fire ganger i året.

2. Neste nivå er koordineringsgruppen som har ansvaret for den praktiske koordineringen av kommunens rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid. Sammensetningen i gruppen skal gjenspeile de viktigste oppgavene for SLT-nettverket i kommunen. Aktuelle deltagere foruten SLT-koordinatoren er ledere fra politi, barnevern, skole, kultur, helse, NAV/sosial, PPT, utekontakt, teknisk etat, konfliktråd, oppfølgingsteam og videregående skole. SLT-koordinator kan selv ha rollen som sekretær, eller peke ut noen til å ta den rollen. Møtene bør være minimum månedlig. Sandnes har SLT Samordningsutvalget som består av representanter fra politi, barnevern, Fritid, Helsestasjonene, Oppvekst barnehage og Oppvekst skole

3. Det utførende nivå står for det direkte rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet. Her finnes alle som er i direkte kontakt med barn og unge. Det kan være ansatte i kommunens egne virksomheter og forebyggende politi. Frivillige organisasjoner, kirken samt det lokale næringsliv har også en rolle i det forebyggende arbeidet på dette nivået. Tiltakene kan være nøye planlagt og langvarige, eller raskt initiert og kortvarige. Det kommer an på problemstillingen. I Sandnes er dette organisert gjennom SLT Oppvekstgruppene

.Her finner du formalisert avtale om Politiråd.
 
 

Ungdomsundersøkelsen

På oppdrag fra Sandnes kommune gjennomførte forskningsinstituttet NOVA (Norsk institutt for
forskning om oppvekst, velferd og aldring) for fjerde gang en ungdomsundersøkelse blant byens
tenåringer i 2010.

Undersøkelsen ble gjennomført i samarbeid med Sandnes Sunn By og omfattet alle elever på ungdomstrinnet og alle elever på 1. trinn på videregående skole i Sandnes. Formålet var å kartlegge ulike sider ved ungdoms livsstil og levekår. Undersøkelsen ble for første gang gjort elektronisk, med egne passord for hver respondent og var helt anonym. Resultatene danner grunnlag for framtidig ungdomsarbeid og ungdomspolitikk i Sandnes.

Undersøkelsen foregikk på skolen i perioden 22. november til 10. desember 2010 og det tok i underkant av en time å fylle ut spørreskjemaet. Det var frivillig å delta, i alt svart 93 % av elevene på ungdomsskolene og 84 % av elevene på videregående skole
Det ble stilt spørsmål om hvordan de brukte fritiden, om trivsel og hva slags forhold de hadde
til skole, venner og voksne i nærmiljøet. Det ble også stilt spørsmål om negative sider ved det
å være ung, slik som mobbing, kriminalitet, vold og rusmiddelbruk. Mer utfyllende informasjon
finner du på NOVA sine hjemmesider www.nova.no/ungisandnes.

Resultatene fra undersøkelsen ble offentliggjort gjennom trykking av rapport fra respondentsvar, ecxel tabeller over kjønn, klassetrinn og bydel, flere powerpoint presentasjoner. Undersøkelsen ble presentert for formannskapet/administrasjon våren 2010, for elever og lærere på flere ungdomsskoler, på kinoen for alle interesserte, egne seminarer/møter om psykisk helse, for Fritid og Barnevernet. Sist på Sunn by Forum og SLT arbeidsseminaret i fjor. De fleste resultater finn du link til i feltet til venstre og ved å gå inn på ungdata.no

Ved ytterligere spørsmål knyttet til undersøkelsen og tilsending av rapporter og materiell, ta kontakt med SLT koordinator Egil Sandgren i Sandnes Sunn by 51 33 59 94 / 901 49 094 / egil.sandgren@sandnes.kommune.no.
 

Design: Destino • Publiseringsløsning: DestiNet
Copyright Sandnes Kommune. 2010 © Alle rettigheter.